Briketi

Briket je proizvod od suhe drvne blanjevine bez vezivnih sredstava i dodatnih materijala.
Služi kao ogrijevni materijal za kaljeve peći, kamine, peći na drva, etažna i centralna grijanja. Briket je 100%-tni ekološki proizvod jer je proizveden samo iz prirodnog materijala (usitnjeni drvni otpad) bez drugih dodataka i primjesa. Briket nastaje presanjem suhog usitnjenog drvnog otpada bez dodavanja vezivnih sredstava. Na ovaj se način  drvni otpad koji je neizbježan u proizvodnji u drvnoj industriji, riješava na najkvalitetniji način, a istovremeno se dobiva ekološki neškodljiv energent.

Glavne karakteristike briketa:

  • Vrsta drva: hrast, jasen
  • Zapreminska masa: viša od 0,80 gr/cm2.
  • Sadražaj pepela:  cca. 1,4%.
  • Sadržaj vlage: ispod 18%
  • Kalorična vrijednost cca. 4300 kcal/kg.
  • Briket se pakuje u PE foliju koja je ponovo iskoristiva i ne ugrožava okoliš.
  • Briket se pakuje u pakete težine cca. 10 kg i odlaže na paletu dimenzije 1200×1000 mm.
  • Težina jedne palete je cca.  1100 kg. ( 13×9 paketa )

Zahvaljujući niskom postotku vlage kilogram briketa može proizvesti oko 5 KWh toplinske energije. Količina energije koju dobijemo izgaranjem 2 kg briketa ekvivalentna je jednoj litri loživog ulja.

Usporedni pregled svojstava drvnih briketa i njima srodnih krutih goriva:

k-17-t-spacva-tabela2-300.jpg

Spačva d.d.