300 milijuna kuna: Energetska obnova višestambenih zgrada neoštećenih u potresu

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ prvi je koji je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, ali i među prvima na razini čitavog Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ objavljen je 1. travnja 2022. godine, podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika dozvoljeno je najranije od 17. svibnja 2022. godine u 9:00 sati, a moguće je do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, odnosno najkasnije do 1. kolovoza 2022. godine u 16:00 sati. Samo unošenje projektnih prijedloga putem sustava eNPOO potencijalnim prijaviteljima omogućeno je i ranije, i to od 25. travnja 2022. godine.

Podsjećamo, Poziv se sufinancira sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta “EU sljedeće generacije” kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna. Ovim pozivom nisu obuhvaćene višestambene zgrade oštećene u potresu jer će se one obnavljati kroz poseban poziv.

Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti i korištenje koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu će doprinijeti i ovaj Poziv.

Ističemo kako će se ovim Pozivom, uz provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sufinancirati i horizontalne mjere, a temeljem Poziva, prihvatljiva je provedba novih, odnosno rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

U smislu ovog Poziva, višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica
 • njome upravlja upravitelj zgrade
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina
 • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade. Za donošenje Odluke o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade potrebno je osigurati natpolovičnu većinu suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima. Potencijalnim prijaviteljima je u pripremi njihovih projektnih prijedloga na raspolaganju i mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost, i to u razdoblju od 19. travnja do 12. svibnja 2022. godine. Prijave za korištenje stručne podrške podnosile su se u razdoblju od objave Poziva do kraja dana 10. travnja 2022. godine.

Tri kategorije obnove

Pozivom je predviđeno nekoliko kategorija obnove sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine:

 • Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;
 • Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;
 • Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:
 • povećanja sigurnosti u slučaju požara
 • mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
 • mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Sukladno navedenom Programu sveobuhvatna obnova podrazumijeva provođenje minimalno sljedećeg:

 • integralne energetske obnove ili dubinske obnove te
 • jedne ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa (uz najmanje 10% povećanja potresne otpornosti zgrade iznad postojeće) prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u skladu s važećim propisima te prema zahtjevima ovog Poziva.

Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada prema gore definiranom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj..

Intenzitet potpore od 150 tisuća do 22 milijuna kuna

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%. Aktivnost promidžbe i vidljivosti projekta sufinancira se u intenzitetu do 85% za sve kategorije obnove zgrade.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.

Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na poziv je glavni projekt energetske obnove, izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, kao i izvješće o provedenom energetskom pregledu te energetski certifikat prije obnove. 

U slučaju dodatnih pitanja i pojašnjenja, potencijalni prijavitelji svoje upite mogu slati na adresu elektroničke pošte stambene.NPOO@mpgi.hr. Odgovori će biti objavljeni u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja upita na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te na javnom portalu sustava eNPOO.

S ciljem informiranja potencijalnih prijavitelja o uvjetima financiranja i prijave na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, planirano je održavanje ukupno sedam informativnih radionica koje će se održavati putem platforme Microsoft Teams, a sve informacije o načinu prijave i raspoloživim terminima dostupne su na web stranici Ministarstva.

www.mpgi.gov.hr