Što je potrebno znati o električnom priključku LED traka?

U Koraku 1-2016 smo upoznali razne tipove LED traka. Pokušali smo približiti različitost dostupnih traka kroz njihove osnovne svjetlo-tehničke karakteristike kao što su: svjetlosni tok, rasvijetljenost, uzvrat boje i temperatura boje. U Koraku 2-2016 spoznali smo u koje se sve vrste metalnih profila  LED traka mogu ugraditi i time osigurati njihova mehanička zaštita i potrebno hlađenje. Sustav profila i popratne opreme omogućava jednostavnu ugradnju LED traka u namještaj, u šuplje zidove (gips-karton) kao i u vlastito kreirana rasvjetna tijela.

k55-Schrack-00-200.jpgSlika 1.: Napajanje LED elemenata strujnim izvorom.

U ovom nastavku ćemo pokušati približiti izvor napajanja LED traka i što je zapravo potrebno znati oko električkog priključka samih traka. Za sljedeći pak nastavak ostavljamo najzanimljiviji dio, a to je predstavljanje uređaja za upravljanje bojom i intenzitetom svjetla što ga stvara LED traka. Osjetite kako uz paletu LED traka i nešto ipak dohvatljivog znanja, možete postati pravi umjetnik u rasvjeti. Kroz LED trake granice tehnike i umjetnosti se brišu.

LED izvor svjetla zahtjeva precizan iznos istosmjerne struje kroz sebe kako bi se stvorila očekivana svjetlost. Precizan iznos struje postiže se strujnim izvorom. Strujni izvor će ovisno o broju LED elemenata u krugu sam podesiti napon tako da krugom teče struja željenog iznosa. Na slici 1. Prikazano je napajanje LED elemenata preko strujnog izvora.

k55-Schrack-01-300.jpgSlika 2.: Napajanje LED elemenata naponskim izvorom.

Potrebna istosmjerna struja kroz LED elemente može se postići i spajanjem na izvor konstantnog napona. Pri tome se ispred nekoliko LED elemenata postavlja predotpor koji smanjuje struju na potrebnu razinu. Na slici 2 prikazan je spoj 3 LED elementa u seriji s predotporom na izvor konstantnog napona 12V.

 k55-Schrack-02-300.jpgSlika 3.: LED traka kao paralelni spoj slogova LED elemenata spojena na naponski izvor.

Na naponski izvor se može dodati još jedan slog LED elemenata sa svojim predotporom, pa još jedan, pa još jedan… Upravo takav paralelni spoj više slogova LED elemenata i predotpora, prikazan na slici 3, stvara LED traku. Odmah postaje i jasnije zašto se LED traka u slučaju prilagođenja duljine mora rezati upravo na granici slogova gdje je to tehnološki i električki predviđeno.

k55-Schrack-03-300.jpgSlika 4.: Kako čitati podatke o snazi izvora.

U kataloškim podacima trake, ali i na samoj traci, naveden je istosmjerni napon na koji se traka smije priključiti. Za trake koje opisujemo to je 12 ili 24 V istosmjerno. Pri izboru naponskog izvora za napajanje LED trake, osim iznosa konstantnog napona bitno je odrediti i snagu izvora. Snaga izvora određuje koliko se slogova LED elemenata smije priključiti na izvor, da izvor pri tome ne bude preopterećen. Preopterećeni izvor bi isključio napon za napajanje trake i svjetla jednostavno ne bi bilo. Kako je na slici 4. prikazano, uz svaku traku tvorničke duljine 5 m u katalogu je prikazano 3 podatka o snazi izvora, da bi traka ostvarila nazivnu razinu svjetlosnog toka. Prvi podatak (5.5W/m) odnosi se na traku napajanu s jedne strane i u duljini od samo jednog metra. Drugi podatak (20,0W/5m) je snaga izvora koja se mora osigurati za napajanje trake s jedne strane u punoj duljini od 5m. Treći podatak (25,0W/5m) vrijedi za napajanje trake s oba svoja kraja. Napajanje trake na oba kraja iz istog izvora se preporuča zbog smanjenja razlike u intenzitetu svjetla duž trake (zbog fizikalno neizbježnog unutarnjeg otpora trake).

k55-Schrack-04-300.jpgSlika 5.: Primjeri izvora konstantnog napona 12 ili 24 V za napajanje LED traka.

Ako imamo nekoliko traka koje se spajaju na isti izvor, izvor mora zadovoljiti sumu snaga svih priključenih traka. No uvijek se traži i da pri svim spojenim trakama izbor bude opterećen tek do 75% svoje snage, dakle ne preporuča se koristiti granicu snage izvora. Ovo je prvenstveno zbog produženja životnog vijeka izvora. Pri izboru izvora napajanja obratite pažnju i na zaštite koje bi izvor morao imati: zaštitu od preopterećenja i općenito kratkog spoja na izlazu kao i zaštitu od vlastitog pregrijavanja u slučaju neodgovarajuće ugradnje u skučeni prostor koji ne omogućava odvođenje topline. Obratit ćete pažnju i na: mehanički stupanj zaštite (IP zaštita), da li je uređaj predviđen i označen da može služiti za montažu u drveni namještaj i da li dozvoljava priključenje uređaja za upravljanje intenzitetom i bojom svjetla. Naravno provjerite i da izvor ne posjeduje ventilator za hlađenje jer zadnje što želite je da se pri uključenju rasvjete začuje i šum ventilatora izvora. Svi ovi naoko mali detalji otežavat će izbor jer ćete morati sami odlučiti primijeniti ipak možda nešto skuplji izvor.

k55-Schrack-14-600.jpgTablica 1.: Određivanje presjeka kabela za priključenje LED trake na izvor napajanja 12V.

Kada smo konačno izabrali izvor konstantnog napona odgovarajuće snage i odgovarajućih zaštita, potrebno je odrediti i kojim presjekom kabela možemo priključiti LED traku na izvor. Zbog gubitaka u kabelu nije svejedno da li je LED traka odmah do izvora napajanja ili je ona udaljena nekoliko desetaka metara. Srećom, niže navedene Tablica 1 za izvore 12 V i Tablica 2 za izvore 24 V su  razrađene tako da za snagu trake, izaberemo potrebnu udaljenost izvora i LED trake i iz tablice jednostavno pročitamo potreban presjek kabela za vezu LED trake i izvora. Tablica 1 i Tablica 2 izračunate su tako da dozvoljavaju pad napona na kabelu između izvora i LED trake ne veći od 4%.

k55-Schrack-13-600.jpgTablica 2.: Određivanje presjeka kabela za priključenje LED trake na izvor napajanja 24V.

Prije narudžbe materijala bitno je napraviti i osnovnu shemu željene primjene LED trake kako je primjerice pokazano na slici 6. Shema prikazuje i uređaj za upravljanje intenzitetom i bojom svjetla, a o čemu će biti riječi u sljedećem nastavku.

k55-Schrack-17-400.jpgSlika 6.: Primjer sheme instalacije LED traka.

Kada ste sačinili shemu, definirali i prodiskutirali izbor opreme, naručili opremu i ona se ubrzo našla kod vas, posebno je važno provjeriti sve na stolu. Nije mudro montirati sve na ciljanu poziciju i onda istraživati što i zašto ne radi, pogotovo ako se radi o vašim prvim aplikacijama. Trake se nikada ne nastavljaju, dakle ne spajaju u seriju. To će reći da 5 metara LED trake traži jedan izravan priključak na izvor napajanja.

k55-Schrack-15-300.jpgSlika 7.: Prvo priključenje LED trake na napon.

Prva provjera je priključiti LED traku na napon, ali oprez! Razmotajte traku jer je velika vjerojatnost da ćete iz koluta trake spojenog na napon ubrzo osjetiti čudan miris i vidjeti dim! Naime toplina koja se razvija nema se gdje odvesti, pa može doći do uništenja trake!

k55-Schrack-05-300.jpgSlika 8.: Spajanje priključnih kabela na odrezani kraj LED trake.

Kada ste skratili traku na željenu duljinu, slijedi lemljenje priključnih kabela na dio trake koji je odrezan. Za to koristite kabel presjeka 0,5 mm, duljine oko pola metra. Predebeli priključak će tražiti više topline pri lemljenju što je riskantno za najbliže elemente trake, a i sam spoj će biti „kvrgav“. Uz malo iskustva i dobru lemilicu to je sve savladivo; slika 8. Na kraj s prilemljenim kabelima navucite prozirni termo skupljajući bužir i suzite ga toplim zrakom, sve kako bi se ostvario isti stupanj zaštite kao i na ostatku trake.

k55-Schrack-06-300.jpgSlika 9.:  Spajanje opreme u cjelinu.

Potom svu opremu u cijelosti spojite, opet, na stolu. Tu ćete osjetiti dimenzije opreme i unaprijed osmisliti gdje će se ta oprema na ciljanoj poziciji zapravo smjestiti, a ujedno ćete u cijelosti provjeriti funkcionalnost sustava.

Na ciljanoj lokaciji preostaje ugraditi profil u željeno mjesto,  postaviti zaštitni pokrov na profile, spojiti kabele i konačno sve isprobati, slika 10.

k55-Schrack-08-300.jpgSlika 10.: Postavljanje pokrova na profil i proba u živo!

Na slici 11 je prikaz izvođenja jednog stropa. Slika 12 prikazuje mogućnost postavljanja LED traka i u okrugle prodore; bitno je samo imati toplinski vodljivu, savitljivu podlogu na koju će se prilijepiti LED traka. Slika 13. pokazuje kako se i običan zid može interesantno dinamizirati.

k55-Schrack-09-400.jpgSlika 11:. Profili u stropu, pokrovi na profilima i proba uživo.

k55-Schrack-10-400.jpgSlika 12:.Okrugli prodori u stropu se također mogu osvijetliti.

k55-Schrack-11-400.jpgSlika 13.: Detalji oživljavanja jednog zida LED trakama.

Ponekad će biti potrebno postaviti prenaponsku zaštitu ispred LED trake kako bi se traka zaštitila od induciranih napona po dugačkim priključnim kabelima. Prenaponsku zaštitu se preporuča staviti i na mrežnu stranu izvora za napajanje. Ako imate veliki broj izvora, doći će do značajnog povišenja struje pri uključenju izvora. Tada se primjenjuje uređaj za ograničenje struje. Na slici 15. prikazno je  nekoliko takvih uređaja. U svakom slučaju kod ozbiljnijih aplikacija dobro ih je predvidjeti i provjeriti trebaju li se primijeniti.

k55-Schrack-12-300.jpgSlika 14.: Uređaji za ograničenje potezne struje uključenja izvora i prenaponska zaštita izvora.

U ovom nastavku upoznali smo se dijelom znanja potrebnih da se trake priključe na izvor i da konačno prosvjetle. U slijedećem nastavku preostaje nam pozabaviti se uređajima za upravljanje intentzitetom i bojom svjetla. Ovaj posljednji nastavak će tako zaokružiti potrebna osnovna znanja o primjeni LED traka. Do onda, pogledajte sami u živo LED trake i pribor na: http://www.schrack.hr/trgovina/led-trake.html

Vama na usluzi:
Tina.Krizic@schrack.hr ;
Tea.Zajec@schrack.hr;
Vedran.Stern@schrack.hr

Schrack Technik d.o.o.