Zašto padaju fasade

Uzroci padanja ETICS sustava pod naletima vjetra

U zadnje vrijeme svjedoci smo velikih problema sa stabilnošću ETICS sustava pod velikim opterećenjima vjetrom, a u stručnim krugovima raspravlja se o tome što su mogući uzroci. U svojstvu proizvođača ETICS sustava ovim člankom želimo doprinijeti boljem razumijevanju problematike, ne prejudicirajući unaprijed čija je odgovornost zbog nastalih građevinskih šteta.

Mogući uzroci ovakvih šteta su:
– ljudska greška tokom izvođenja
– loš odabir elemenata sustava (prije svega pričvrsnica)
– znatno veća opterećenja (brzine) vjetrom nego što je to bilo u prošlosti.

Izvođenje
Na temelju tri medijski najeksponiranijih slučajeva (slike 1 do 3) mogu se prepoznati istovjetne greške izvođenja. Prvenstveno je to lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča nepropisnom „točkastom“ metodom, a ne „rubno-točkastom“ kao što to nalažu pravila struke (vidjeti odlomak 7.7.1. Metoda „rubno-točkastog” nanošenja, Smjernica za izvođenje, Hrvatske udruge proizvođača toplinsko fasadnih sustava) kao što je prikazano na slici 4. Na ovaj način lijepljenja, kontaktna površina na spojevima ljepilo-ploča i ljepilo-podloga ne dostiže minimalno propisanih 40% pokrivenosti ploče. To za posljedicu ima premalu nosivost sustava na negativne tlakove zbog opterećenja vjetrom.
k49-lasselsberger-01-300.jpgMetoda točkastog lijepljenja je nažalost još uvijek vrlo česta, jer se radi smanjenja cijene sustava po m2, mora štedjeti na mortu za lijepljenje. Potrošnja uobičajenih mortova za lijepljenje EPS ploča kod pravilnog nanošenja je minimalno 6 kg/m2 (ne kao što neki proizvođači pišu 4 kg/m2!), a „točkastim“ se lijepljenjem to snižava na 3-4 kg/m2. Upravo takav način lijepljenja je jedan od osnovnih uzroka otkazivanja nosivosti ETICS sustava. Iz navedenog slijedi zaključak da je za stabilnost fasadnog sustava jedno od najbitnijih pravila izvođenja upravo lijepljenje ploča „rubno-točkastom“ metodom. Niti najbolji proizvod ne može kompenzirati utjecaje lošeg izvođenja.
Prije početka lijepljenja preporuka je provjeriti prionjivost morta za lijepljenje na predmetnu podlogu, a posebno ako je podloga armirani beton. Oplatna ulja s betonskih podloga je potrebno bezuvjetno odstraniti prema uputama proizvođača oplatnog ulja.

Odabir elemenata ETICS sustava
Slijedeće što je evidentno iz prikazanih slika je loša kvaliteta korištenih pričvrsnica odnosno nepostojanje istih u slučajevima kad je to bilo neophodno. Lošu pričvrsnicu je vrlo lako prepoznati po mekanom tijelu, tanjuru i trnu (slika 5) , što za posljedicu ima njenu lošu nosivost.
Pričvrsnice su obvezne kod toplinske sanacije postojećih fasada, na podlogama od betona, kod velikih opterećenja vjetrom (u skladu s normom EN 1991-1-4:2012/NA:2012: Eurokod 1 Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-4: Opća djelovanja-Djelovanja vjetra – Nacionalni dodatak), loše prionjivosti podloge i sl.
k49-lasselsberger-03-300.jpgPričvrsnicama se znatno povećava nosivost ETICS-a na opterećenje vjetrom. Proračun se provodi prema navedenoj normi na negativne tlakove (čupanje) koji djeluju na površinu fasada. Na temelju dobivenih rezultata odabire se tip i broj pričvrsnica po m2 (6÷12 kom/m2)  ovisno o nosivosti odabrane pričvrsnice na podlozi. Za ovaj proračun postoji jednostavan „user friendly“ program na web-stranici HUPFAS-a, koji je u skladu s gore navedenom normom.
Svaka pričvrsnica koja se koristi treba imati dokaz uporabljivosti u skladu s europskom smjernicom ETAG 014, prema kojoj treba biti izdana tehnička ocjena (prije tehničko dopuštenje). Iz riječkog primjera vidljivo je da su se pričvrsnice izvukle iz betonske podloge, što se nikako nije smjelo desiti, te to upućuje da su pričvrsnice vrlo loše kvalitete. Eventualno je dodatno moglo negativno utjecati i način montiranja. Ovdje svakako treba napomenuti da pričvrsnica može efikasno preuzeti negativno opterećenje vjetrom jedino ako ispod nje postoji sloj ljepila, a što nije moguće postići „točkastim“ lijepljenjem, pa je i u tom smislu „točkasto“ lijepljenje neprihvatljivo. Kod montiranja pričvrsnice način bušenja (s ili bez vibracije) i tip svrdla treba prilagoditi podlozi. Podloge od šuplje blok opeke ili porastog betona ne bušiti s vibracijom, jer se time znatno smanjuje nosivost pričvrsnice na te podloge. Više o pričvrsnicama može se naći u prezentaciji na dole navedenoj poveznici.
Iz nekih od prikazanih loših primjera također je vidljivo da se armaturni sloj odvojio od toplinske izolacije, što upućuje na to da se, opet radi smanjivanja cijene, koristio mort koji nije namijenjen za izradu armaturnog sloja, već najvjerojatnije jeftiniji mort za lijepljenje (ako i takav?). Naime, kod kvalitetnog morta za armaturni sloj lom bi većinom bio u samoj toplinskoj izolaciji a ne na spoju izolacije i armaturnog sloja.

Opterećenje vjetrom
Često se kao izgovor za padanje ovih fasada u medijima moglo naći da su brzine vjetra znatno više nego što je to bilo u prošlosti. Autor ovog teksta ovu tvrdnju smatra neutemeljenom, jer se u skladu s normom EN 1991-1-4 dobivaju znatno veća opterećenja nego što je to realno za očekivati. Proračun nosivosti fasadnog sustava/pričvrsnice uzima globalni faktor sigurnosti 3, pa je projektirano opterećenje vjetrom uvijek znatno manje nego što bi trebala biti nosivost sustava.
U ovom članku prikazana su samo osnovna pravila izvođenja i odabira elemenata fasadnog sustava, najbitnija za njegovu stabilnost. Detalji izvedbe (npr. spojevi, prodori, priključci itd) ne utječu značajno na nosivost sustava, i mogu se isključiti kao uzroci padanja fasada, ali svakako utječu na njegovu trajnost i funkcionalnost.
Iako već više od četiri godine postoje nacionalne smjernice za izvođenje (slika 6), nažalost još uvijek se susrećemo s vrlo nestručnim izvođenjem. Cijene ETICS sustava na hrvatskom tržištu sve su niže, a to se postiže upotrebom neodgovarajućih elemenata sustava (često „necertificirani“) i štednjom na materijalu. Nažalost, prikazani primjeri dokazuju da upravo takav način izvedbe, za posljedicu ima značajne građevinske štete, do sada na sreću bez nekakvih ozbiljnih posljedica po ljudsko zdravlje ili život.

Prema Zakonu o gradnji obveza je svih sudionika u gradnji da gradnja bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke, pa je na svima njima da se više angažiraju kako bi u budućnosti ovakvih loših primjera bilo što manje. Potrebne tehničke podloge, kvalitetni proizvodi i ostali preduvjeti za pravilnu izvedbu već odavno postoje.
Na kraju treba svakako naglasiti da izbor najjeftinijeg sustava ne znači da je to i najoptimalnije rješenje. Poštivanjem osnovnih pravila izvođenja i pravilnim odabirom elemenata sustava sigurno neće doći do otkazivanja fasadnog sustava, kako god velike brzine vjetrova bile!

 Lasselberger-Knauf d.o.o.

Korisne poveznice:
http://www.hupfas.hr/images/ETICS-smjernice-HUPFAS.pdf
http://www.hupfas.hr/izracun-pricvrsnica-etics.html
http://www.hupfas.hr/hupfas-prezentacija-opatija-2013-Pricvrsnice.pdf