Potencijal ušteda kroz energetsku obnovu zgrada


Energetska obnova zgrada
predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje. Energetska obnova zgrada je i jedini mogući način za sustavno smanjenje potrošnje energije na nacionalnom nivou. Projekti energetske obnove vraćaju uložene investicije kroz uštede u energiji, s dodatnom prednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama, te povećanja vrijednosti nekretnine na tržištu. S obzirom da je više od 70 posto sektora zgrada u Republici Hrvatskoj stambene namjene, u budućnosti možemo očekivati najveći dio aktivnosti na energetskoj obnovi upravo u ovom sektoru.

U pokretanju projekata energetske obnove važan je integralni pristup i cjelovito sagledavanje mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti, te odabir onog energetskog koncepta koji rezultira najvećim uštedama uz prihvatljiv period povrata ulaganja. Projekti energetske obnove započinju ustanovljavanjem stanja kroz energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata, a dobro pripremljeni projekti omogućavaju ostvarivanje energetski razredfinancijskih poticaja i povoljnijih uvjeta financiranja, što značajno skraćuje periode povrata investicije kroz energetske uštede. Temeljem rezultata energetskog pregleda, koji provode 3 ovlaštena stručnjaka arhitektonske/građevinske, strojarske i elektrotehničke struke, a koji se prezentiraju vlasnicima/suvlasnicima ili korisnicima zgrade, donosi se odluka o pokretanju projekta energetske obnove. Slijedi izrada glavnog projekta te osiguranje financiranja. Nakon izvedbe radova uz stručni nadzor, izdaje se novi energetski certifikat koji je potvrda ostvarenih ušteda i temeljem kojeg se mogu ostvariti značajni  financijski poticaji.

tlocrt stambene zgradeUčestalost donošenja novih strateških planova i direktiva u cijeloj Europskoj Uniji s ciljem smanjenja energetske potrošnje, jasno govore da je reakcija u području arhitekture nužna i neodgodiva. S jedne strane traži se smanjenje energetske potrošnje za 20 posto do 2020. godine, s druge strane postavljanje konkretnih ciljeva za energetsku obnovu i gradnju zgrada gotovo nula energetske potrošnje. Također se upozorava na nedovoljno korištenje obnovljivih i alternativnih energetskih sustava u zgradama i traži se njihovo obavezno razmatranje pri gradnji i rekonstrukciji. U veljači ove godine, Republika Hrvatska je usvojila dugo pripreman Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost, u kojem je naglasak upravo na sustavnoj energetskoj obnovi postojećeg sektora zgrada. Kako bi Hrvatska ostvarila ciljeve energetskih ušteda postavljene u strateškim dokumentima, u Nacionalnom je planu prikazano da će se svake godine morati energetski obnoviti oko 3% postojećeg sektora zgrada, što iznosi:

– oko 3,7 milijuna m2 stambenih zgrada godišnje,

– oko 285.000 m2 nestambenih zgrada javne namjene,

– oko 0,98 milijuna m2 nestambenih zgrada u sektoru komercijalnih usluga godišnje

Uz pretpostavku da se godišnje obnovi 3% površine zgrada, odnosno oko 5 milijuna m2  te da se specifična godišnja certifikat C razredpotrošnja toplinske energije za grijanje smanji sa 200-250 kWh/m2 na 25-50 kWh/m2, uz doprinos gradnje 10 posto zgrada godišnje u gotovo nula energetskom standardu te strožu zakonsku regulativu, ostvarile bi se uštede finalne energije u 2020. oko 20,60 PJ, čime bi se približili cilju od 22,76 PJ potrebnih energetskih ušteda u 2020. Postavljeni ciljevi su izrazito ambiciozni i neostvarivi bez sustavnog i kontinuiranog pristupa provedbi i bez osiguravanja značajnijih mehanizama financiranja.

ugovaranje projekta energetske obnove tlocrt zgradeKako bi se uspješno pokrenula energetska obnova, potrebno je naglasiti 10 ključnih koraka u projektu energetske obnove zgrada:

  1. Provedba energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata postojećeg stanja zgrade
  2. Prezentacija vlasnicima/suvlasnicima/korisnicima potencijala energetskih ušteda i potrebnog ulaganja
  3. Odluka o pokretanju projekta energetske  obnove i povećanju pričuve (za zgrade pod upravljanjem)
  4. Osiguranje financiranja, prijava projekta za ostvarivanje poticaja
  5. Ugovaranje projekta energetske obnove
  6. Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu – glavni projekt
  7. Prikupljanje ponuda i odabir izvođača  radova
  8. Izvođenje radova uz stručni nadzor
  9. Izdavanje novog energetskog certifikata i ostvarivanje poticaja
  10. Plan održavanja zgrade i edukacija vlasnika/suvlasnika/korisnika

provedba energetskog certifikataPosebno treba naglasiti nužnost uspostave nacionalnih smjernica za energetsku obnovu zgrada graditeljske baštine. Graditeljsku baštinu ugrožavaju neodgovarajući građevinski zahvati, koji ne uvažavaju konzervatorske uvjete i često se izvode bez stručno verificirane konzervatorske i tehničke dokumentacije. Istovremeno, stanovnici i korisnici takvih zgrada, posebno u zgradama stambene namjene, imaju izrazito velike troškove za energiju, te je povećanje energetske učinkovitosti u takvim zgradama nužno, uz poštivanje konzervatorskih uvjeta. Iz tog je razloga potreba za jasnim smjernicama u području povećanja energetske učinkovitosti pri obnovi ovog osjetljivog fonda zgrada izuzetno velika.

Kako će energetska obnova zgrada u idućih 20 godina biti najveći dio građevinskih aktivnosti u RH, nužno je razviti smjernice za obnovu zgrada graditeljske baštine u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i nužnog osuvremenjivanja. Metoda obnove uz povećanje energetske učinkovitosti mora integrirati prirodne potencijale, inovativne principe i suvremene energetske koncepte.

Iblerov trgPRIMJER 1 – STAMBENA ZGRADA IBLEROV TRG 7, ZAGREB – “Iblerov neboder”

Za zgradu je proveden detaljni energetski pregled u cilju utvrđivanja mogućnosti povećanja energetski učinkovitosti u zgradi koja je zaštićeni spomenik kulture, a za koju je planirana nužna obnova zbog dotrajalosti.

Stambeno poslovna zgrada na Iblerovom trgu 7 (“Iblerov neboder”) nalazi se u Zagrebu, na k.č. 6082, k.o. Centar. Zgrada je izgrađena 1956. godine, prema projektu arhitekta Drage Iblera. Ukupna korisna grijana površina zgrade je 5.163,18 m². Prema proračunatoj potrošnji energije za grijanje zgrada ulazi u energetski razred E s referentnom vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 164,87 kWh/m²a što je značajno više od maksimalno dopuštene vrijednosti od 57,35 kWh/m²a.

U zgradi se za zadovoljavanje energetskih potreba koriste električna energija i prirodni plin.

Proračunata potrošnja energije za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd = 788.742 kWh

Proračunata potrošnja energije za grijanje za referentne klimatske podatke QH,nd,ref = 851.256 kWh

Stvarna potrošnja prirodnog plina za grijanje i PTV  = 1.122.233 kWh

ostvarena uštedaEnergetskom obnovom zgrade koja se fokusira na poboljšanje karakteristika drvenih ustakljenih konstrukcija i drvenih konstrukcija ispune pročelja postižu se energetske uštede u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje od 43,6% u odnosu na postojeće stanje zgrade, koja nakon rekonstrukcije dosiže energetski razred C.

Ostvarene uštede s dodatnom investicijom od cca 630.000 kuna rezultiraju ukupnim uštedama od cca 220.000 kn godišnje prema trenutnim cijenama energenata, s jednostavnim periodom povrata od 3 godine. Investicija i period povrata računati su kao dodatna vrijednost na već planiranu rekonstrukciju zgrade.

Dodatnom investicijom u centralnu pripremu potrošne tople vode solarnim kolektorima u najvećoj mogućoj mjeri se iskorištava površina ravnog krova, uz dodatno smanjenje potrebne toplinske energije, kao i rasterećenje izvora topline u ljetnom razdoblju. S obzirom da je zgrada nepokretni spomenik kulture, postignuta poboljšanja su izuzetan doseg za investiciju koja tek neznatno povećava potrebnu investiciju u dovođenje zgrade u ispravno stanje. Za uštedu energije ove razine moguće je osigurati i povoljnije uvjete financiranja što dodatno može smanjiti investiciju.

Ukoliko se implementiraju predložene mjere energetske učinkovitosti, potrebna toplinska energija za grijanje zgrade će biti QH,nd=445.529 kWh/god. za stvarne klimatske podatke, odnosno Qh,nd,ref=482.505 kWh/god. za referentne klimatske podatke sa specifičnom potrebnom toplinskom energijom za grijanje od 93,45 kWh/m² što bi zgradu svrstalo u energetski razred C.

Vrijednosti energetskog certifikata prije i poslije rekonstrukcije

PRIMJER 2 – STAMBENA ZGRADA LAGINJINA 9, ZAGREB -“Vitićev neboder”

Za zgradu je proveden detaljni energetski pregled u cilju utvrđivanja mogućnosti povećanja energetski učinkovitosti u zgradi koja je zaštićeni spomenik kulture, a za koju je planirana nužna obnova zbog dotrajalosti.

Stambena zgrada Laginjina 9 (“Vitićev neboder”) nalazi se u Zagrebu, na k.č. 6217 k.o. Centar. Zgrada je izgrađena u razdoblju od 1957. do 1960. godine prema projektu arhitekta Ivana Vitića.

Ukupna korisna grijana površina zgrade je 3.753,72 m². Prema proračunatoj potrošnji energije za grijanje zgrada ulazi u energetski razred E s referentnom vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 182,13 kWh/m²a. što je značajno više od maksimalno dopuštene vrijednosti od 58,63 kWh/m²a.

U zgradi se za zadovoljavanje energetskih potreba koriste električna energija i prirodni plin.

Proračunata potrošnja energije za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd = 709.371 kWh

Proračunata potrošnja energije za grijanje za referentne klimatske podatke QH,nd,ref = 683.668kWh

Stvarna potrošnja prirodnog plina za grijanje i PTV  = 1.034.894,66 kWh

Energetskim pregledom su predložene mjere energetske obnove vanjske ovojnice zgrade, sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, pripreme potrošne tople vode, te električnih instalacija i rasvjete. Investicija uključuje sve radove u skladu s konzervatorskim smjernicama pa je relativno dugi period povrata posljedica lošeg stanja i neodržavanja zgrade i činjenice da zgrada predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

Energetskom obnovom zgrade koja predstavlja optimalnu kombinaciju predloženih mjera energetske učinkovitosti,  postižu se energetske uštede u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje od 60% u odnosu na postojeće stanje zgrade, koja nakon rekonstrukcije dosiže energetski razred C.

Ukoliko se implementiraju predložene mjere energetske učinkovitosti, potrebna toplinska energija za grijanje zgrade će biti QH,nd=284.005 kWh/god. za stvarne klimatske podatke, odnosno Qh,nd,ref=277.854 kWh/god. za referentne klimatske podatke sa specifičnom potrebnom toplinskom energijom za grijanje od 74,00 kWh/m² što bi je svrstalo u energetski razred C.

Ako pretpostavimo da će 50 % troškova energetske obnove biti financirano iz spomeničke rente, ostatak troškova moguće je sufinancirati putem različitih mehanizama poticanja. Ostvarivanjem povoljnijih uvjeta financiranja, realizacijom kredita na 10 ili 12 godina, rata kredita manja je od ušteda u energiji koje se postižu.

Kako bi se odredila optimalna razina energetske obnove vanjske ovojnice, analizirana je i sveobuhvatna rekonstrukcija koja djelomično zanemaruje konzervatorska ograničenja i uvjete za obnovu zgrade. Pri tome, nije zanemaren status kulturnog dobra, ali se pokušava primijeniti najveći opseg rekonstrukcije vanjske ovojnice, kako bi se ocijenile krajnje tehničke mogućnosti obnove. Kriterij koji je kod ocjene potrebnih koeficijenata prolaska topline vanjske ovojnice primijenjen je da zgrada nakon obnove postigne što viši energetski razred, tj., da se postigne poboljšanje s ciljanim Q”H,nd <50 kWh/m²a. Trošak obnove ovakvog opsega je 650.000 kn viši od obnove predviđene troškovničkim radovima za rekonstrukciju vanjske ovojnice zgrade, ali je moguće doseći energetski razred B, sa potrebnom toplinskom energijom za grijanje nižom od 47,50 kWh/m²a. Za ovakav zahvat potrebno je zatražiti dodatno mišljenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Energetskom obnovom ovako vrijednih zaštićenih spomenika kulture vrijednost stanova u zgradi na lokaciji na kojoj se nalaze, u energetskom razredu B ili C, može porasti za 15 do 20 posto.

Proračunata potrošnja energije za grijanje za referentne klimatske podatke

      Qh,nd,ref  = 709.371 kWh/a,  182,13 kWh/m²a, energetski razred E

Ukoliko se implementiraju predviđene mjere energetske učinkovitosti, potrebna topl. en. za grijanje zgrade iznosit će:

      Qh,nd,ref  = 365.314kWh/a, 92,68 kWh/m², energetski razred C ili 284.005 kWh/a, 74,00 kWh/m²,

Ukoliko se implementiraju dodatne mjere energ. učinkovitosti, potrebna topl. en. za grijanje zgrade iznosit će:

      Qh,nd,ref  = 181.306 kWh/a, 47,50 kWh/m², energetski razred B

Ušteda u potrošnji energije minimalno 48%, realno 60% a moguće i 75%

Vrijednosti energetskog certifikata prije i poslije rekonstrukcije

Energetska obnova zgrada predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje. Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata ne treba shvatiti kao još jednu zakonsku obvezu i dodatne troškove, već kao priliku za stručnu analizu i ustanovljavanje potencijala energetske učinkovitosti u našim zgradama, te pokretanje konkretnih projekata energetske obnove zgrada koji u pravilu rezultiraju višestrukom koristi za vlasnika/suvlasnika odnosno korisnika zgrade.

Planetaris d.o.o.Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.