Ispitivanje tekstilnih podnih obloga-13. dio: Ocjenjivanje promjena izgleda – općenito

Tijekom uporabe tekstilnih podnih obloga, njihov se izgled može dosta promijeniti. Na ove promjene utječu razni čimbenici, poput kvalitete materijala koji su ugrađeni u podnu oblogu, kakvoće njezine izrade, ispravnosti uporabe u određenim prostorima, opterećenosti tijekom uporabe, raznih utjecaja iz okoline (vlažnost, temperatura) … Da bismo mogli utvrditi kako će se određena podna obloga ponijeti prilikom odgovarajuće uporabe, ispitujemo je na različite načine, opisane u nastavku članaka o temi ‘Ispitivanje tekstilnih podnih obloga’. U ovom članku opisujemo postupak ocjenjivanja onih promjena u izgledu podnih obloga koje nastaju tijekom uporabe odnosno nakon ispitivanja obavljenog sa stolom na kotačima, Vettermannovim bubnjem i heksapodom.
Ocjenjivanje promjena izgleda utvrđujemo usporedbama sa slikovnim referentnim skalama. Pri tome možemo ocjenjivati prema postupcima koji su opisani u dva standarda: SIST EN 1471 (Tekstilne podne obloge – Ocjenjivanje promjene izgleda) i ISO 9405 (Textile floor coverings – Assessment of changes in appearance). Standard ISO 9405 navodi dvije metode, prema kojima ocjenjujemo promjenu izgleda tekstilnih podnih obloga:

 • metoda A je prilagođena europskim iskustvima ocjenjivanja i ujedno je i metoda koju navodi standard SIST EN 1471,
 • metoda B je prilagođena sjevernoameričkim iskustvima ocjenjivanja.

Dokaza o ekvivalentnosti obiju metoda nema i zato se predlaže (što je u postupku) da bi trebalo oblikovati jedinstvenu metodu ocjenjivanja. Kada metoda bude izrađena, bit će objavljena nova inačica standarda ISO i EN.

Kako je navedeno u oba standarda, prilikom određivanja promjena izgleda podne obloge pozornost moramo obratiti na:

1. promjene u strukturi / promjene teksture: to su vidljive promjene nerezanih ili rezanih petlji i / ili vlakana na uporabnoj (hodnoj) površini podne obloge:

 • promjena u izgledu rezane petlje (engl. loss of tuft definition) – pređa se razdire, trga, razmotava, a vlakna se kovrčaju,
 • promjena debljine (engl. crushing / flattening) – debljina podne obloge se mijenja pod utjecajem statičkih ili dinamičkih opterećenja,
 • zaplitanje niti vlakana (engl. felting / matting)

2.  površinske nepravilnosti

filamentacija (engl. hairiness / filamentation) – uzrokuju je vlakna koja nakon normalne uporabe podne obloge strše iz površine, a nisu bila uklonjena usisavanjem ili četkanjem,

 • mrežasto isprepletene strukture (engl. cobwebbing) – ekstremni oblik čupavosti, pri čemu vlakna tvore mrežasto isprepletene strukture koje su ‘zarobljene’ na površini,

piling (engl. pilling) – prilikom uporabe se na uporabnoj (hodnoj) površini pojavljuju gomilice vlakana, koje se ne mogu ukloniti s površine ni četkanjem, a niti usisavanjem.

3. promjenu boje, koju utvrđujemo uporabom velike sive skale; promjena boje može biti posljedica

 • zasjenjenost (engl. shading) – prilikom uporabe se na pojedinim mjestima pojavljuju trajne »sjene«, koje nastaju radi promjene izgleda niti, kod koje petlja ili vlakna u niti mijenjaju svoj smjer ležanja (položaj) s obzirom na smjer ležanja obližnjih petlji ili vlakana,
 • boje postaju svjetlije (engl. whitening; chalking) – boje na obojenoj tekstilnoj oblozi postaju sve bljeđe, što je vidljivo tijekom uporabe, a nije posljedica namjernog izbljeđivanja ili promjene orijentacije niti,
 • izblijeđivanje (engl. fading) – napredujuće i nepovratno smanjivanje intenziteta boje tekstilne podne obloge, koje se može zapaziti na pojedinim mjestima ili po čitavoj površini podne obloge; ovo gubljenje boje opažamo kao svijetliju boju ili promjenu tona boje podne obloge; izvor izblijeđivanja su vanjski utjecaji, primjerice – svjetlost ili plinovi, koji utječu na boje i pigmente,
 • sjaj (engl. glossing) – napredujuće i nepovratno povećavanje refleksije uporabne (hodne) površine tekstilne podne obloge; nastaje kao posljedica mehaničke deformacije poprečnog presjeka tekstilnih vlakana,
 • »krvarenja« boje (engl. colour bleeding) – prelaženje boja s jednog na drugo područje podne obloge kada se ona nađe u dodiru s tekućinom,
 • zaprljanost podne obloge nenamjernim prijenosom boje (engl. staining), zaprljanost nečistoćama (engl. soiling).

4. promjene uzorka podne obloge, koje nastaju radi mehaničkih utjecaja, pri čemu prije svega dolazi do prekrivanja rubova uzoraka.
Ocjenu promjene izgleda donosimo na temelju

 • slikovnih referentnih skala, i
 • velikih skala sive boje.

Slikovne referentne skale
U standardu SIST EN 1471 je prikazana tabela, u kojoj su navedene referentne skale za pojedine vrste podnih obloga. Svaka pojedina skala uključuje ljestvicu ocjena od pet stupnjeva (zajedno s međuocjenama, polovičnim ocjenama), koji prikazuju opće promjene izgleda nastale tijekom ispitivanja. Ocjena 5,0 znači da prilikom ispitivanja nije došlo do promjene izgleda podne obloge, dok ocjena 1,0 znači da je došlo do vrlo velikih, ekstremnih promjena. Tabela 1 navodi i opis slikovnih referentnih skala. Podrobniji opis pojedinih podnih obloga koje su se koristile za izradu referentnih skala naveden je u spomenutom standardu.

U standardu ISO 9405 su referentne skale opisane nešto skromnije, uz napomenu da su vam referentne skale na raspolaganju kod Carpet and Rug Institute (CRI), USA ili kod European Carpet Association (ECA), Belgija.
U prvom se slučaju radi o referentnoj skali koju nudi spomenuti institut, ali pri tome predlaže svoju metodu ocjenjivanja – CRI Test Method 101.
U drugom slučaju, ECA još nema referentnih skala, no bit će na raspolaganju čim se prihvati novi standard za ocjenjivanje promjene izgleda (ISO i EN).
Uzimajući u obzir gore spomenuto, u ovom ćemo članku radi boljeg razumijevanja prikazati referentne skale CRI. CRI nudi šest referentnih skala (tabela 2; referentne skale je za CRI razvilo njihovo povjerenstvo za standarde – CRI Performance Standard`s Committee), za razliku od ISO 9504, gdje ih je navedeno jedanaest. Svaka pojedina referentna skala se, kao i kod ISO 9504 ili SIST EN 1471, dalje sastoji od ljestvice za ocjenjivanje promjena izgleda koja ima pet stupnjeva, uključujući ovdje i međuocjene, to jest polovične ocjene.

Velike sive skale
Za ocjenjivanje promjena boje treba koristiti pet parova velikih sivih skala (za ocjene 1–5), koje su u skladu sa standardom SIST EN 20105-A02. Dimenzije ovih skala su 200 x 150 milimetara. Prilikom ocjenjivanja možemo koristiti i međuparove sivih skala, kojima utvrđujemo polovične ocjene. Male sive skale veličine 35 x 28 milimetara nisu dopuštene prilikom ocjenjivanja, jer konačno dobivene ocjene obično nisu prihvatljive zbog njihovih malih dimenzija.
Postupak ocjenjivanja promjene izgleda
Oba standarda, ISO 9405 i SIST EN 1471, sadrže postupak ocjenjivanja promjene izgleda podnih obloga. Standard ISO 9405 navodi dvije metode, koje se – kao što je već spomenuto – razlikuju. Metoda A opisuje postupak ocjenjivanja koji odgovara postupku opisanom u standardu SIST EN 1471. Razlike između postupaka ocjenjivanja prema metodi A i metodi B prikazane su u tabeli 3.

Konačni rezultat koji predstavljamo nakon obavljenog završnog ocjenjivanja sastoji se od:

 • individualnih ocjena promjene izgleda pojedinih ocjenjivača,
 • individualnih ocjena promjene boje pojedinih ocjenjivača,
 • individualnih ocjena promjene izgleda pojedinih ocjenjivača, nakon što se ocjene korigiraju njihovom ocjenom promjene boje,
 • prosječne ocjene promjene izgleda,

opisa onog svojstva (nepravilnosti) opaženog nakon ispitivanja koje je prevladalo i odlučujuće utjecalo na samu ocjenu promjene izgleda.

Napomene   
Temeljitost postupka: osam sagova ocjenjivalo se u pet europskih laboratorija, pri čemu su koristili slikovne referentne skale; utvrdili su da ih je prilikom ocjenjivanja prije svega ometao sjajni premaz slikovnih referentnih skala; ipak, utvrđeni su usporedivi prosječni rezultati za dva tipa referentnih skala. Pri tome se nije provjeravala podrobnost obavljanja postupka.

Postupak ocjenjivanja prema metodi B odgovara postupku ocjenjivanja prema CRI Test Method – 101.

izvanr. prof. dr. Urška Stankovič Elesini,dipl. ing. tekst. teh.
Prirodoslovno-tehnički fakultet, Odsjek za tekstil

Izvori

SIST EN 1471 Tekstilne podne obloge – Ocenitev promjen videza.
ISO 9405 Textile floor coverings – Assessment of changes in appearance.
CRI Technical Bulletin: CRI Test Method 101 (7/03).
Carpet Pwrformance Rating. www.carpet-rug.org.