Parket od parene bukovine

U zadnje vrijeme se u stanove ugrađuju velike količine parenog parketa od bukovine; najčešće se radi o bukovom parenom parketu bez šara i radijalne ili poluradijalne teksture, ali s dosta velikim razlikama u boji. One uglavnom nastaju kao posljedica nestručno obavljenog parenja. Standard HRN EN 13226: 2008 za prvi razred kakvoće predviđa pareni parket od bukovine s malim razlikama u boji. Stoga kod preuzimanja bukovog parenog parketa prvog razreda kakvoće treba obaviti uzorkovanje i pregledati čitavu pošiljku. Na tržištu se može pronaći srednje i snažno parena bukovina. Izrazitost obojenosti ovisi o trajanju parenja. Tako se može dogoditi da se na jednoj paleti nalazi parket od bukovine svijetle do bijelo crvenkaste boje, a na drugoj tamno crvene boje. Kada se polaže takav parket, ne možemo ga uvrstiti u prvi razred kakvoće radi prevelikih razlika u boji (slika br.1).
Namjena parenja drva bukve je ujednačavanje njezine boje, smanjivanje unutarnjih napetosti i – ako je drvo napadnuto – još i sterilizacija. Toplinski obrađeno drvo prikladnije je za pripremu parketnih daščica zbog boljih i ujednačenijih mehaničkih svojstava i izgleda.
Drvo se pari na temperaturi oko 100 stupnjeva Celzijusa i na 100-postotnoj relativnoj vlažnosti zraka. U tim uvjetima se u drvu pokreće kemijski proces razgrađivanja nekih tvari (to su prije svega pentozani, a iznad 90 stupnjeva Celzijusa i celuloza). Rezultat tog kemijskog procesa su organske kiseline koje uzrokuju obojenja lignina, a time i promjenu tona boje drva. Proces traje u pravilu tako dugo, dok se ne postigne željeni ton boje. Odstupanja u boji najčešće nastaju radi nepravilne pripreme materijala (zagušeno drvo) i nepotpune opreme za nadziranje cijelog procesa. Pri tome je važno da parimo drvo jednake relativne vlažnosti i sličnih dimenzija te tako izbjegnemo previše velika odstupanja u boji.
Obično se pari svježe ispiljeno drvo. Relativna vlažnost drva prije početka procesa utječe na toplinsku provodnost u materijalu, na trajanje procesa, a time i na konačni izgled drva. Tijekom samog procesa parenja vizualni nadzor materijala u parionici gotovo je nemoguć, jer je kod svakog nadzora potrebno proces – prekinuti. Parenje drva traje od 2 do 4 dana. Što duže traje, bukovina će imati tamniju crvenkastu boju. Nakon okončanja procesa, ton boje se ocjenjuje vizualno, i to usporedbom s uzorcima boja. Zbog raznolikosti u okviru vrste drva ne možemo spriječiti manja odstupanja boje koja su vezana uz svako pojedino drvo, ali zato pomoću prethodne  pripreme i promišljenim procesom parenja možemo osjetno smanjiti pojavu neželjenih odstupanja u boji.

Peter Bele, dipl. ing. drvne industrije
Nace Kregar, dipl. ing. drvne industrije
Inspect d. d., Ljubljana

Izvori
HRN EN 13226: 2008., masivne daščice sa perom i utorom
Juraj Krpan: Sušenje i parenje drva, 1965.
M. Geršak, T. Čop, V. Velušček: Sušenje drva, 1994.