OŠTEĆENJA NA PLOČICAMA PRI PREUZIMANJU OBJEKTA

OPIS PROBLEMA

Na površini obloženoj keramičkim pločicama jasno su vidljive estetske pogreške poput, primjerice, pohabanosti njezine lakirane površine, loma keramičke pločice, točkice, mrlje. Pločice su oštećene već prigodom preuzimanja objekta, to jest i prije no što je korisnik uselio u prostor. Cjelokupan izgled obloženih podova je loš, pa oni izgledaju kao da pločice uopće nisu nove.

Pretpostavlja se da su uporabljene pločice proizvedene u skladu sa standardom ISO 13006: 1998 te da su bez grešaka, što se može lako utvrditi na temelju pohranjenih uzoraka.

UZROCI

Moguć uzrok za nastalu situaciju možemo potražiti u polaganju, ili točnije – u određenim stupnjevima polaganja, koji na radnoj površini uzrokuju najveće kemijske i mehaničke poteškoće: izravnavanje pločice uranjanjem pri polaganju u cementnu žbuku, čišćenje ostataka ljepila, mase za fugiranje, i drugo. Polaganje može u tim stupnjevima negativno utjecati na kemijsko-mehaničku otpornost pločica.

Naravno da za točno utvrđivanje uzroka treba osim samih pločica provjeriti i njihovo podudaranje sa standardima za ispitivanje fizikalnih i kemijskih osobina keramičkih pločica. Prije svega se radi o tome da se utvrdi njihova ugibna tvrdoća te otpornost na dubinsko i površinsko habanje, na mrlje i kemikalije, a ove se osobine mogu utvrditi i pomoću sačuvanih i još nepoloženih uzoraka pločica.

Ako dobivene osobine ne odgovaraju zahtjevima, najvjerojatniji uzrok reklamacije je loša kakvoća materijala, zbog čega se odgovornost nalazi na strani proizvođača. U suprotnom možemo zaključiti da je uzrok prevelika agresivnost pri spomenutim stupnjevima polaganja i da bi zato veći dio odgovornosti morao preuzeti polagač. Tu treba spomenuti da su kod otpornosti na habanje – EN ISO 10545-6: 1997 i EN ISO 10545-7: 1996 te kod otpornosti na kemikalije – EN ISO 10545-13: 1997 u skladu sa standardima dopuštena i određena odstupanja.

Moguć uzrok reklamacije je, pored spomenutih, i kemijsko-mehaničko opterećenje nakon okončanog polaganja. Naime, na objektu su nazočni radnici koji izvode različite radove (električari, soboslikari, stolari), koji su također mogli oštetiti površinu, uprljati je i zaprašiti ukoliko nije bila zaštićena na odgovarajući način.

PREVENTIVA

Da bi se izbjegle spomenute reklamacije, potrebno se pridržavati sljedećeg:

  • U svakoj pošiljci proizvođač treba priložiti odgovarajuće i podrobne podatke o tehničkim osobinama isporučenih keramičkih pločica i tako polagaču ponuditi potrebne informacije i prije samog polaganja;
  • polagač bi tako prije polaganja imao točne informacije o kemijskim i mehaničkim osobinama keramičkih pločica koje namjerava polagati, i pri polaganju bi ih se strogo pridržavao. To je prije svega važno kod pločica koje imaju posebna svojstva i koje su stoga posebno osjetljive na određene vrste opterećenja;
  • obložena površina bi bila zaštićena u razdoblju između konačnog polaganja i primopredaje objekta od onećišćavanja, prašenja i  sličnog. Prikladna zaštita je, primjerice, polietilenska folija, piljevina ili drvene daske.

IZVOR
C. Palmonari, M. Borghi, G. Timellini, F. Lancellotti: Le contestazioni nella posa delle piastrelle ceramiche, Centro Ceramico Bologna