Dimenzijska odstupanja gotovog parketa

Gotov dvoslojni parket je, unatoč tome što se sastoji od dva dobro slijepljena sloja, iznimno osjetljiv na promjene vlage u prostoru. Vlaga iz podloge brzo se prenosi do masivnog drvenog naplatka, jer su u donjem sloju obično izrađeni urezi (slika 1) koji onemogućavaju iskrivljavanje parketa, ali i omogućuju izvrstan prolaz vlage iz podloge do masivnog naplatka.

k25-22-s1-230.jpgParketna daščica obično ima debljinu oko 1 centimetar i u usporedbi sa klasičnim parketom tanja je za polovinu; zato se njezina valovito pripremljena podloga prenosi na ugrađeni parket. Prilikom ugradnje gotovog parketa treba naročito pripaziti na kvalitetu pripreme podloge te na odgovarajuće klimatske uvjete. Treba obaviti i zapisivati mjerenja vlažnosti podloge i parketa te temperature i vlažnosti prostora, jer tada kasnije lako možemo točno utvrditi pravi uzrok deformacije drva. Kod predavanja ugrađenog parketa korisniku, treba ga usmeno i u pisanom obliku upozoriti na odgovarajuće održavanje klimatskih uvjeta tijekom cijele godine.

Metode rada

Kontrolu parketa obavili smo prema standardu HRN EN 13489:2008 (SIST EN 13489:2003). Vizualni pregled položenog parketa i pregled geometrijskih svojstava obavljen je u skladu sa standardom HRN EN 13647:2008 (SIST EN 13647:2003). Vlažnost drva izmjerena je po gravimetričnoj metodi, to jest prema standardu HRN EN 13183-1:2008 (SIST EN 13183-1:2003).

k25-22-s2-230.jpgRezultati istraživanja

U dnevnoj sobi stambenog objekta ugrađen je gotov parket od orahovine. Prilikom pregleda su bile utvrđene neravnine između parketnih daščica. Visinska čeona odstupanja, mjerena mjernim metalnim listićima, na nekim su mjestima iznosila do 0,3 milimetra. Na jednom je mjestu visinsko odstupanje iznosilo do 0,6 milimetara. Ova su odstupanja prevelika, jer standard dopušta odstupanje do 0,2 milimetra.

Mislimo da su odstupanja nastala radi nedovoljno ravne podloge i navlaživanja parketnih daščica. Za to utvrđivanje trebalo je izmjeriti vlažnost podloge i parketa. Prema Priručniku za polaganje drvenih podnih obloga za stambenu ugradnju ukupna širina pukotina (fuga) može iznositi najviše 7 milimetara pri dužini od 1 metra, kod mjerenja u smjeru ukošenom u odnosu na parketne daščice, što znači da niti jedna pukotina ne smije premašivati 1 milimetar. U našem slučaju smo na dužini od 40 centimetara izmjerili tri pukotine (od 0,6 i dvije od 0,7 milimetara), koje se nalaze u granicama dopustivih odstupanja.

k25-22-s3-230.jpgAnaliza uzoraka

Radi potvrđivanja naših zaključaka, proizvođač nam je pribavio izvjesnu količinu parketa kao uzorak (1 karton – 1,71 kvadratnih metara) da bi se obavila podrobna analiza. Parket se sastoji od donjeg sloja vezane ploče debljine 6 milimetara, na koju je nalijepljen nosivi masivni naplatak od orahovine, debljine 4 milimetra. Prema izjavi proizvođača, ova količina uzoraka bila je izrađena u istoj seriji kao i položeni parket.

Parket iz kartona s uzorcima položili smo na ravnu podlogu i izmjerili visinska odstupanja. Ona su bila manja od 0,1 milimetra. Iz mjerenja je bilo vidlljivo da se širina parketa, vlažnost i koritavost nalaze unutar dopuštenih odstupanja. Poprečna debljina uzoraka je 10,03 milimetara, dok je deklarirana debljina prema proizvođaču – 11 milimetara. Time se debljina uzoraka našla u gornjim granicama dopuštenoga.

Za potvrđivanje zaključaka o vlažnosti podloge krpom smo navlažili donji sloj (vezana ploča) završnog parketa. Sljedećega dana se vlažnost gornjega sloja (oraha) povećala za dva posto i zbog ovog se navlaživanja drvo uistinu raširilo. Kada smo provjerili visinska odstupanja između suhe i navlažene daščice, ona su iznosila do 0,4 milimetra.

Nace Kregar, dipl. ing. drvne ind.
Bureau Veritas, d. o. o.