Uprava za klimatske aktivnosti

U Hrvatskoj postoji Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora koja obavlja upravne i stručne poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, zaštitom ozonskog sloja, očuvanjem kvalitete zraka, očuvanjem kakvoće mora i zaštitom tla te obavlja i druge poslove u vezi s poduzimanjem mjera radi smanjivanja i sprječavanja onečišćavanja okoliša.

Uprava koordinira i provodi politiku održivog razvoja Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na korištenje obnovljivih izvora energije, primjenu mjera energetske učinkovitosti, čistiju proizvodnju, čistiji transport i zelene industrije. Uprava sudjeluje u izradi nacrta zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu te obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na klimatske aktivnosti, održivi razvoj te zaštitu ozonskog sloja, zraka, tla i mora.

U Upravi se izdaju dozvole za obavljanje djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi, za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, referentnih laboratorija, emisija onečišćujućih tvari u zrak, obavljanje djelatnosti servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj te za prikupljanje i oporabu ovih tvari. Uprava obavlja stručne i upravne poslove u vezi s nadzorom nad radom Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U svijetu izvan Hrvatske uvriježeni su i sajmovi koji su jako posjećeni i bave se industrijom zaštite okoliša; zrak, tlo i voda, s mnogo dovitljivih rješenja i znanstveno potkrijepljenih tehnologija koje idu u dobrom smjeru, nastojeći rješavati mnoge probleme za koje možda nismo bili ni svjesni da postoje.

Uredništvo stručnog časopisa Korak