Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Projekt se provodi na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 22. svibnja ove godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“. U okviru Inicijative 6. Obnova zgrada, Investicije C6.1.R1-I2 – Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog poziva, a objavljen je na mrežnim stranicama:

https://mpgi.gov.hr https://fondovieu.gov.hr/pozivi

odnosno u sustavu fondovieu.

Podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je najranije od trenutka objave poziva odnosno 22. svibnja 2023. godine, a moguće je najkasnije do 22. kolovoza 2023. godine u 16:00 sati.

Poziv se zatvara istekom roka predviđenog za podnošenje projektnih prijedloga nakon čega započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga s obzirom na kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

Na razini investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. veljače 2020. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 30. lipnja 2026. godine. Razdoblje provedbe pojedinačnih projekata sufinanciranih u okviru predmetnog Poziva bit će definirano u Ugovoru.

Prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

1)            ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 375. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ili

2)            upravitelj zgrade (upravitelj) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 378. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 4.(točka 72.) važećeg Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Prihvatljive aktivnosti projekta

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Poziva, u skladu s važećim Zakonom o gradnji i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, su:

 1. Izrada projektne dokumentacije

I.1.  Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog

certifikata prije provedene energetske obnove

I.2. Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade (uključujući prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara, prikaz izvedivosti dostupnih visokoučinkovitih alternativnih sustava opskrbe energijom, sažetak analize postojećeg stanja zgrade i dr.) i ostale projektne dokumentacije (troškovnik ugrađene opreme i radova, elaborati, analize – primjerice analiza postojećeg stanja zgrade, kontrola glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost, iskaznica energetskih svojstava zgrade i dr.)

I.3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove

 1. Obnova

II.1.Provedba mjera energetske obnove

 • Obnova ovojnice zgrade:
 • povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova), hidroizolacija i drenaža ovojnice vanjski sustavi za zaštitu od sunca
 • povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima
 • ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice
 • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode
 • Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade oštećene u potresu
 • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade oštećene u potresu, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
 • Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
 • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
 • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
 • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
 • Mjere unaprjeđenja vezano uz ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za min 10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije.
 • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje s ozelenjavanjem novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)
 • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
 • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
 • Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.)
 1. 2. Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja

III.          Upravljanje projektom i administracija: izrada Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog.

 1. Promidžba i vidljivost projekta: privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni

S obzirom na velike štete koju su prouzročili potresi, interes za navedeni Javni poziv  je vrlo velik, tako da nemojte čekati posljednji trenutak za prijavu s kompletno potrebnom dokumentacijom. Za detaljnije informacije ponovit ćemo web sjedišta na kojima možete pronaći sve potrebne informacije:

https://mpgi.gov.hrhttps://fondovieu.gov.hr/pozivi

te vam ovim putem želimo uspjeh u procesu prijave te odobrenja subvencije, kao i pri realizaciji koja će uslijediti nakon toga.

Uredništvo stručnog časopisa Korak