KONFERENCIJA Zelena budućnost grada 2.0

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) organiziralo je konferenciju pod nazivom „Zelena budućnost grada 2.0.“ koja je održana u utorak, 12. prosinca 2023. godine u Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture („Kockica“) na adresi Prisavlje 14 u Zagrebu. Cilj konferencije je dijeljenje iskustava gradova i općina uspješnih u planiranju, financiranju i implementaciji projekata zelene infrastrukture u urbanim područjima i projekata kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

U organizaciji Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državna imovine, u utorak, 12. prosinca, organizirana je cjelodnevna konferencija „Zelena budućnost grada 2.0“ u Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14 („Kockica“).

Svečano otvorenje su uveličali Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Luka Balen, Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Zvonimir Frka Petešić kao i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić.

„Prelazak na sve veće korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje potrošnje putem energetske učinkovitosti mjere su za zeleniju Hrvatsku. Provodimo brojne projekte poput energetske obnove zgrada kako bi smanjili potrošnju energije. Ostvarenjem tih ciljeva smanjujemo uvoz energenata u čemu Hrvatska dobro stoji na EU razini. Uskoro ćemo predstaviti prvi nacionalni plan stambene politike u povijesti Republike Hrvatske na temu demografske revitalizacije, te smo u fazi transformiranja analognih u digitalne prostorne planove kako bi nastavili smjerom kojim smo uspješno krenuli“  – kazao je u sklopu konferencije potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić.

Na konferenciji su predstavljene brojne mogućnosti za sufinanciranje projekata putem EU sredstava i to putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), Programa Konkurentnost i kohezija, izrade Strategija zelene urbane obnove  te drugih stručnih podloga poput metodologije planiranja i priručnika za implementaciju.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO)

Ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije, Irena Križ Šelendić, istaknula je kako je Europska komisija još u srpnju 2021. godine odobrila NPOO za Republiku Hrvatsku ukupne procijenjene vrijednosti 6,3 milijardi EUR bespovratnih sredstava s tim da  je zbog bržeg gospodarskog oporavka Hrvatske od očekivanog inicijalna alokacija smanjena na 5,5 milijardi EUR-a. Do sada je raspisano preko 4,1 milijardu EUR natječaja, poziva, izravnih dodjela i financijskih instrumenata što je 75% od raspoloživih sredstava. Hrvatska je prva zemlja u EU kojoj je do sada uplaćeno više od 50% raspoloživih sredstava iz NPOO-a!.

„U sklopu NPOO-a provodimo nekoliko kategorija energetske obnove. Integralna energetska obnova obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove s tim da obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade pri čemu treba zadovoljiti kriterij smanjenja specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH,nd>50%. Dubinska obnova obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici zgrade i na tehničkim sustavima zgrade uz uvjet QH,nd: Eprim>50%, a sveobuhvatna obnova uključuje energetsku obnovu, osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za povećanje potresne otpornosti zgrade i protupožarna mjere“ naglasila je Irena Križ Šelendić.

Kako planirati i ostvariti zelenu budućnost grada

O planiranju i ostvarivanju zelene budućnosti grada na temelju izrade strategija zelene urbane obnove, identifikacijom i provedbom projekata planiranih u strategijama te pronalaženjem izvora financiranja više je rekla načelnica Sektora za zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama, Ines Androić Brajčić. U trećem kvartalu 2022. godine objavljen je Poziv za strategije zelene urbane obnove gdje su prihvatljivi prijavitelji bile jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Zainteresirani prijavitelji trebali su predložiti Pilot projekte čijim bodovanjem se potiče:

 • Ublažavanje učinka toplinskih otoka
 • Izgradnju zelenog krova / zelene fasade
 • Ozelenjavanje sive infrastrukture
 • Sadnju raznovrsnih zavičajnih stabala i grmova
 • Izgradnju skloništa za urbanu faunu
 • Kružnu obnovu zgrade koja se ne koristi
 • Mjere prilagodbe na klimatske promjene
 • Primjenu obnovljivih izvora električne energije
 • Horizontalne mjere

 Za izradu strategija zelene urbane obnove, prijavilo se 96 gradova i općina, 19 ih je dobilo bespovratna sredstva i svi su projekti uspješno završeni, odnosno usvojene su im Strategije zelene urbane obnove. Strategije ostalih 77 prijavljenih gradova i općina, koje su trenutno na rezervnoj listi, financirat će se u sklopu povećanja alokacije putem dodatka NPOO-u iz mehanizma REPowerEU!

MPGI je u 2023. godini na temu Strategije zelene urbane obnove realizirao brojne aktivnosti. Od pomoći gradovima u implementaciji strategija, priručnika koji je izrađen u listopadu 2023. godine uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te tvrtke Urbanex d.o.o.

U fazi je i izrada Registra zelene infrastrukture, novi modul koji se trenutno uspostavlja u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU). U Registru se prikupljaju svi podaci o zelenoj infrastrukturi na jednom mjestu, sadrži alat za gradove i općine za unos podataka i praćenje razvoja zelene infrastrukture, pruža pomoć pri izradi prostornih planova nove generacije, unos obuhvata zahvata strategija zelene urbane obnove te unos projekata identificiranih u strategijama zelene urbane obnove.

Jedna od aktivnosti u ovoj godini je i prijedlog uredbe o obnovi prirode koji je u završnoj fazi. Postignut je kompromisni dogovor između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije te se uskoro očekuje donošenje Uredbe koja sačinjava odredbe vezane uz obnovu urbanih ekosustava:

 • Bez gubitka urbanih zelenih površina na nacionalnoj razini do 31.12.2030.
 • Bez gubitka pokrivenosti krošnjama u urbanim područjima do 31.12.2030.
 • Nakon 2030. godine mjerenje svakih 6 godina dok se ne postigne zadovoljavajuća razina
 • Potrebno postići trend povećanja ukupne površine urbanih zelenih površina i povećanje pokrivenosti krošnjama
 • Integracija urbanih zelenih površina u zgrade i infrastrukturu.

Strategija zelene urbane obnove Grada Petrinje

Kao svijetli primjer kvalitetne Strategije zelene urbane obnove, na konferenciji je istaknut primjer Grada Petrinje.

Strategija zelene urbane obnove Grada Petrinje je strateška podloga od značaja za JLS, a koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja (Nature based solutions), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

Proces izrade strategije je pokrenut u ovoj godini. Između veljače i travnja započele su aktivnosti Ugovaranjem s pružateljem usluge, sama izrada strategije je razvijana od travnja do kolovoza, u rujnu je napravljena Procjena utjecaja na okoliš i ekološku mrežu, kroz rujan i listopad je organizirano Javno savjetovanje te je 31.10.2023. Gradsko vijeće prihvatilo Strategiju.

Srednjoročna vizija razvoja bila je razvojem zelene infrastrukture jačati prepoznatljivost područja, prirodni kapital te otpornost na klimatske promjene s ciljem povećanja atraktivnosti područja Petrinje za život, posjećivanje i investicije. Zadržavanje i privlačenje novih stanovnika primjenom zelenih i održivih sustava te povoljnijim i kvalitetnijim uvjetima života u odnosu na veće sredine.

Na području gradskog naselja Petrinja prepoznat je potencijal obnove posljedica potresa za urbanu preobrazbu u vidu stvaranja dodane vrijednosti kroz uređenje javnih vanjskih površina različitog karaktera, posebno na mjestima obnove, odnosno izgradnje novih zgrada. Navedene lokacije potrebno je osmisliti kao dio mreže zelene infrastrukture te su zacrtana tri glavna cilja.

Cilj 1: Planiranje održivih gradskih i ruralnih otvorenih javnih prostora i zgrada na području Grada Petrinje. Cilj je usmjeren na uspostavu održive mreže zelene infrastrukture te kružnog gospodarenja postojećih i uvođenje novih elemenata. Provođenje posebnih ciljeva, odnosno mjera i aktivnosti/projekata doprinijet će smanjenju negativnih posljedica klimatskih promjena (klimatski otoci), boljoj dostupnosti (ravnomjernoj raspodjeli) i sigurnosti javnih prostora, boljim vezama između gradskog središta i ruralnih prostora te umrežavanja različitih tipova otvorenih prostora u održiv sustav.

Cilj 2: Očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti na širem području Grada Petrinje. Usmjeren je na unaprjeđenje biološke komponente Grada Petrinje odnosno na pojačanje veza unutar postojeće mreže zelene infrastrukture koja obuhvaća prirodna i poluprirodna staništa na području Grada. Podizanje razine bioraznolikosti je u prvom redu moguće ostvariti kroz očuvanje, osnaženje i međusobno povezivanje poljoprivrednih, šumskih i vodenih sustava. Strateškim ciljem su također obuhvaćena i zaštićena područja prirode, te područja ekološke mreže NATURA 2000, koji zbog svojeg ekološkog značaja čine važan element zelene infrastrukture ne samo na području Grada Petrinje već i šire.

Cilj 3: Poboljšanje uvjeta za uspostavu zelene urbane obnove Grada Petrinje. Strateški cilj 3 usmjeren je na implementaciju strategije zelene urbane obnove unutar strateških i planskih dokumenata Grada Petrinje, ali i na edukaciju donositelja odluka i lokalnog stanovništva o temama zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Konferencija je kroz predstavljanje niza projekata, aktivnosti i planova za cilj imala predstaviti ih javnosti te dati poticaj koji će doprinijeti bržem ekonomskom razvoju Hrvatske te korak prema boljoj kvaliteti života građana.

www.mpgi.gov.hr